Bilimsel Program

 

 

 

PROGRAM

ZİYARETLER

08.30-10.15

 

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI-KONSER

10.30-12.00

 

Saygı Duruşu- Milli Marşlar

KONUŞMALAR

 

Dr. Öğr. Üyesi Metin HAKVERDİOĞLU

(Koordinatör)

Dr. Fariz HALİLLİ

(Koordinatör)

Atilla YAPRAK

(AZERDER Başkanı)

Prof. Dr. Şikar GASIMOV

(Azerbaycan Teknik Üniversitesi)

Siraceddin BABAOĞLU

(Hamza Nigari’nin Azerbaycan’daki Nesli)

Firdevsi ASKEROV

( Rusya Federal Cümhuriyeti Derbend Azerbaycan Tiyatrosu)

Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL

(Düzenleme Kurulu Başkanı)

Doç. Dr. Tunzale YUSUFOVA

(ADPU Rektörü Vekili)

Prof. Dr. Metin ORBAY

(Amasya Üniversitesi Rektörü)

Dr. Osman VAROL

Amasya Valisi

 

 

Müzik-Konser 11.30-12.00

 

 

 

 

 

BİRİNCİ GÜN OTURUMLARI

 

25.10.2018 / PERŞEMBE

Konferans Salonu

SAAT

1. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şikar GASIMOV

12:00-12:15

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım- Necmettin Erbakan Üniversitesi

 

HAMZA NİGARİ’DE GÜZELLİK KAVRAMI / ESTETİK ALGI

12:15-12:30

Prof. Dr. M. Fatih Köksal- Amasya Üniversitesi

 

ŞİRVANLI HÂLÎMÎ’NİN (XVI. Yüzyıl) HÜNER DOLU BİR MANZUMESİ

12:30-12:45

Dr. Firidə Mustafayeva, Mətanət Rəhimova – ADPU Şamaxı filialı

 

QƏLBLƏRİN SULTANI ƏHMƏD YƏSƏVİ İDEYALARINDA

DİNİ MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR

12:45-13:00

Doç. Dr. Nəzakət MƏMMƏDLİ – AMEA Əlyazmalar İnstitutu

 

MİR HƏMZƏ SEYYİD NİGARİNİN “HƏŞTBEHİŞTNAMƏ” ƏSƏRİ

13:00-13:10

SORULAR VE KATKILAR

 

 

13:10-14:00 ÖĞLE ARASI

25.10.2018 / PERŞEMBE

Konferans Salonu

SAAT

2. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

14:00-14:15

Dos.Dr. Tünzalə YUSİFOVA, Dr. Fariz HALİLLİ Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Şamahı filialı

ŞAMAXININ ORTA ƏSR TƏHSİL TARİXİ

14:15-14:30

Dr. Andrea MACCHIA, Dr. Mauro Francesco LA RUSSA,

Dr. Fariz HALİLLİ, Dr. Habibe ALİYEVA, Laura RİVAROLİ, Romana ALBİNİ, Şehla HALİLLİ, Günel ALİYEVA, Tofige CEFERLİ, Farid AĞALAROV

Uluslararası YOCOCU Asossasiasiyası (İtaliya),

MİRAS Kültürel Mirasın Araştırılmasına Destek Derneği (Azerbaycan)

İTALİYA VƏ AZƏRBAYCAN BƏRPAÇILARININ ƏMƏKDAŞLIĞI:

ŞEYX DURSUN TÜRBƏSİNİN KONSERVASİYA VƏ

KONSOLİDASİYASI LAYİHƏSİ

14:30-14:45

Elnur ALİYEV, Fatima AĞACANOVA

Qafqaz İrsi Tədqiqat İnstitutu, Gürcüstan

THE NEED FOR ACCESSIBLE LIBRARY

14:45-15:00

Dos.Dr. Sönmez ABBASLI

Azerbaycan Milli Elmler Akademisi Folklor Enstitüsü

QARABAĞDA TOY ADƏTLƏRİ

15:00-15:10

SORULAR VE KATKILAR

   

15:10-15:20 ARA

 

 

 

 

25.10.2018 / PERŞEMBE

Konferans Salonu

SAAT

3. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M.Fatih KÖKSAL

15:20-15:35

Prof. Dr. Hikmet ATİK - Necmettin Erbakan Üniversitesi

HAMZA NİGÂRÎ DİVÂNI’NDA KERBELÂ

15:35-15:50

Doç.Dr. Ahmet ARAS- Necmettin Erbakan Üniversitesti

 

NİGARİ DİVANI’NDA DİNLER VE İNANÇLARLA İLGİLİ MOTİFLER

15:50-16:05

Reyhana SALİMOVA    İstanbul Üniversitesi

 

FUZULİ VE NİGARİ`NİN “USANMAZ MI” GAZELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI

TAHLİLİ ÜZERİNE

16:05-16:15

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç AHUNDOVA Hitit Üniversitesi

ÇAY-NAME-İ NİGARİ’DE ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DİL ÖZELLİKLERİ

 

16:15-16:25

SORULAR VE KATKILAR

 

 

 

 

16:25-16:35  ARA

 

25.10.2018 / PERŞEMBE

Konferans Salonu

SAAT

4. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hikmet ATİK

16:35-16:50

Doç. Dr. Hicabi GÜLGEN Uludağ Üniversitesi

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ’NDE ŞİRVAN EYALETİ

MİMARİ ESERLERİNİN TASVİRİ

16:50-17:05

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ŞENZEYBEK Necmettin Erbakan Üniversitesi

HAMZA NİGARİ’NİN FARKLI İSLAM

YORUMLARINA YAKLAŞIMI

17:05-17:20

Dr. Öğr. Üyesi Metin HAKVERDİOĞLU Amasya Üniversitesi

HÜMÂ-YI ‘ARŞ ADLI MİR HAMZA

NİGARÎ MENAKIP-NÂMESİ’NDEKİ ŞİİRLER

17:20-17:35

Cemal UYGUR   Istanbul Azerbaycan Derneği

AZERBAYCAN TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

 

17:35-17:45

SORULAR VE KATKILAR

 

 

AKŞAM YEMEĞİ

BİRİNCİ GÜN SONU

 

 

İKİNCİ GÜN OTURUMLARI

 

 

26.10.2018 / CUMA

Konferans Salonu

SAAT

1. OTURUM

Oturum Başkanı: Dos.Dr. Nezaket MEMMEDLİ

09:00-09:15

Dos.Dr. Flora NAMAZOVA Azerbaycan Mingeçevir Devlet Üniversitesi

İLYAS ƏFƏNDIYEV YARADICILIĞINDA SÖZÜN GÜCÜ

THE POWER OF WORD IN THE WORK OF ILYAS AFANDIYEV

09:15-09:30

Firdevsi ASKEROV Rusya Federal Cümhuriyeti Derbend Azerbaycan tiyatrosu

 

DƏRBƏND AZƏRBAYCAN DÖVLƏT DRAM TEATRI

09:30-09:45

Dr. Azim MEHDİYEV - Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi

BAKÜ’NÜN ESKİ MESCİTLERİ

09:45-10:00

Dos.Dr. Zenfira AZİZOVA, Dr. Gülnare ABBASOVA

Azerbaycan Mingeçevir Devlet Üniversitesi

 

MILLI KIMLIYIN FORMALAŞDIRILMASINDA DIL AMILI

 

10:00-10:10

SORULAR VE KATKILAR

 

 

10:10-10:20  ARA

26.10.2018 / CUMA

Konferans Salonu

SAAT

2. OTURUM

Oturum Başkanı: Dr. Fariz HALİLLİ

10:20-10:35

Dr. Rahile MEMMEDOVA Azerbaycan Mingeçevir Devlet Üniversitesi

 

DIL MƏDƏNIYYƏTI CƏMIYYƏTIN VARLIĞI,

ONUN INKIŞAFI ÜÇÜN BIR VASITƏDIR

10:35-10:50

Dr. Yegane HÜSEYNOVA Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi

BAHTİYAR VAHAPZADE'NİN ESERLERİNDE TARİHİ ŞAHSİYETLER

10:50-11:05

Dr. Elmira ABASOVA MİRAS Kültürel Mirasın Araştırılmasına Destek Derneği

 

MUSİQİ İLƏ POEZİYANIN VƏHDƏTİNDƏ

FƏLSƏFİ TƏZAHÜRLƏR

11:05-11:20

Aşık Selçuk ŞAHBAZİ, Aşık Arif HAMİDİ

İran Aşıklar Derneği

İRAN AŞIQLAR BİRLİYİNİN YARADILMASI VƏ FƏALİYYƏTİ

11:20-11:30

SORULAR VE KATKILAR

 

 

11:30-11:40  ARA

 

 

26.10.2018 / CUMA

Konferans Salonu

SAAT

3. OTURUM

Oturum Başkanı: Dos.Dr. Zenfira AZİZOVA

11:40-11:55

Dr. Samire ALİYEVA Azerbaycan Milli Elmler Akademisi M.Füzuli adına Elyazmalar Enstitüsü

AŞİQ PAŞA VƏ ONUN “QƏRİBNAMƏ” ƏSƏRİNİN BAKI

ƏLYAZMA NÜSXƏSİ

11:55-12:10

Dr. Tarana ABDULLAYEVA Azerbaycan Milli Elmler Akademisi Nizami adına Edebiyat Enstitüsü

MƏHƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏNİN HEKAYƏLƏRİ

PUBLİSİSTİKASININ DAVAMI KİMİ

12:10-12:25

Şehla HALİLLİ Azerbaycan Milli Elmler Akademisi M.Füzuli adına Elyazmalar Enstitüsü

ƏLAƏDDİN SABİT BOSNƏVİNİN “ƏDHƏM VƏ HÜMA”

MƏSNƏVİSİNİN TEKSTOLOJİ TƏHLİLİ

12:25-12:40

 

 

12:40-12:50

SORULAR VE KATKILAR

 

12:50-14:00  ÖĞLE YEMEĞİ

 

 

26.10.2018 / CUMA

Konferans Salonu

SAAT

4. OTURUM

Oturum Başkanı: Dos.Dr. Sönmez ABBASLI

14:00-14:15

Asif SEYİDOV (Cəlaloğlu) Azerbaycan Aslanbeyli Hacı Mahmud efendi mescidi dini icması

SEYİD MİR HƏMZƏ NİGARİ VƏ

AZƏRBAYCANLILARIN KÖÇ SƏBƏBLƏRİ

14:15-14:30

Dr. Bənövşə Rzayeva- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Folklor İnstitutu)

ULU KERİM’İN ŞİİRLERİ

14:30-14:45

Prof.Dr. Veli ALİYEV, Dr. Fariz HALİLLİ, Vüsal HESENOV, Ramil VELİYEV

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Azerbaycan Milli Elmler Akademisi Arkeoloji ve Etnoğrafi Enstitüsü, Türkiye Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

Azərbaycanda Ellin dövrü Nərgizava nekropolunda yeni araşdırmalar

14:45-15:00

Feride MİRİŞOVA Azerbaycan Milli Elmler Akademisi Folklor Enstitüsü

ŞİRVAN BÖLGESİNİN MÜZİK FOLKLORU (AŞIK SANATI)

 

15:00-15:10

SORULAR VE KATKILAR

 

 

15:10-15:20  ARA

 

26.10.2018 / CUMA

Konferans Salonu

SAAT

5. OTURUM

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hicabi GÜLGEN

15:20-15:35

Prof.Dr. Şikar GASIMOV, Flora GASIMOVA Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

TÜRK XALQLARININ AZADLIQ MÜCADILƏSINDƏ

AZƏRBAYCANLILARIN IQTISADI, SIYASI VƏ HƏRBI KÖMƏYI

15:35-15:50

Dr.Öğr. Üyesi Kürşat EFE Amasya Üniversitesi

HAMZA NİGÂRÎ DİVANINDA DEYİMLER

 

15:50-16:05

Elheddin PAŞAYEV- Azerbaycan Sumgayıt Eğitim Müdürlüğü

 

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA

ƏMƏYƏ VƏ ƏMƏK ADAMLARINA HÖRMƏT TƏRBİYƏSİ

 

16:05-16:20

SORULAR VE KATKILAR

 

16:20-16:30  ARA

 

 

 

26.10.2018 / CUMA

Konferans Salonu

SAAT

6. OTURUM (Misafir Konuşmacılar)

Oturum Başkanı: Dos.Dr. Habibe ALİYEVA

16:30-16:45

Hacı Siracəddin Babaoğlu

MİR HAMZA SEYYİD NİGARİ HAKKINDA

16:45-17:00

 

 

17:00-17:15

SORULAR VE KATKILAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME OTURUMU

17:15-18:00

Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL

(Düzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Şikar GASIMOV

(Azerbaycan Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Tunzale YUSUFOVA

(ADPU Rektörü Vekili)

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet ATİK

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Andrea MACCHIA

Uluslararası YOCOCU Asossasiasiyası (İtaliya)

Doç. Dr. Nəzakət MƏMMƏDLİ

 AMEA Əlyazmalar İnstitutu

Aşık Selçuk ŞAHBAZİ

İran Aşıklar Derneği

Dr. Fariz HALİLLİ

(Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Metin HAKVERDİOĞLU

(Koordinatör)

 

 

KAPANIŞ

AKŞAM YEMEĞİ

           

 

 

POSTERLER

 

Prof.Dr. Kübra ALİYEVA Azerbaycan Milli Elmler Akademisi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Enstitüsü.

Azərbaycan incəsənətində yeni üslub xüsusiyyətlərinin yaranmasında sufizmin rolu

 

Prof.Dr. Gafar CEBİYEV, Dr. Fariz HALİLLİ, Dr. Elmira ABBASOVA,Vüsal HESENOV

Azerbaycan Milli Elmler Akademisi Arkeoloji ve Etnoğrafi Enstitüsü Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Şamahı filialı

Xalqların Böyük Köçü yolu üzərində Gəgəli Yaylağı nekropolu

 

 

Dos.Dr. Kemale PANAHOVA Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi

İslam mistisizmi: sufilik

 

Dos.Dr. Gülnare SEFEROVA Azerbaycan Tıp Üniversitesi

Təsəvvüf fəlsəfəsində sufi qadinlar (erkən dövr): (tarixşünaslıq aspekti

 

Dos.Dr. Mahbube Gurbanova Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi

Mir Həmzə Seyid Nigarinin əsərlərində xitablar

 

Dos.Dr. Sevinc ABBASOVA Azerbaycan Nahçıvan Devlet Üniversitesi

Doğu kadının emansipasiyası Nahçıvan Özerk Cümhuriyeti deneyimi

 

Dos.Dr. Ayten SELİMOVA, Azim MEHDİYEV Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi

Azerbaycan’da sufi hücreleri

 

Sahibe PAŞAYEVA Azerbaycan Milli Elmler Akademisi Folklor Enstitüsü

Mir Həmzə Seyid Nigarinin təriqət lirikasinda xalq poeziyasına münasibət

 

Sonahanım İMAMOVA Azerbaycan Teknik Üniversitesi

Azərbaycanın milli istiqlal uğrunda mübarizə tarixində “Müsavat” partiyasının yeri

 

Dos.Dr. Habibe ALİYEVA Azerbaycan Milli Elmler Akademisi Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi

Türk-islam dünyasına gönül veren Hacı Zeynalabidin Tağıyev

 

Dos.Dr. Afag YUSİFLİ Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi

Mir Həmzə Seyyid Nigarinin şeirlərində kamil insan axtarışı

 

Senuber ŞÜKÜROVA Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Şamahı filialı

Azərbaycan dilinin dialekt sistemində Şamaxı şivələrinin yeri

 

Dr. Ekrem HUSEYNZADE Azerbaycan Milli Elmler Akademisi Nahçıvan bölmesi

Oğuznamələrdə qədim adlar və onların metodoloji əsasları

 

Dos.Dr. Mayıl ALICANOV Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Şamahı filialı

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil siyasəti (1918-1920-ci illər)

 

Gahire ŞAHBAZOVA, Dilare RÜSTEMOVA Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Şamahı filialı,

Şamahı şehir 1 saylı tam orta okulu

 

Dos.Dr. Zarife Cavadova Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Şamahı filialı

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qızların təhsili

 

Dos.Dr. Şelale Ana HÜMMETLİ Azerbaycan Milli Elmler Akademisi

Cümhuriyetin İstanbul elçisi – büyük türk oğlu,Azerbaycanşinas alim Yusuf bey Vezirov

 

Dr. Fariz HALİLLİ, Tarana YUSİFOVA Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Şamahı filialı

Azerbaycan İsrail Hesenov adına İsmailli şeher 1 saylı tam orta okulu

Girdiman bələdçi klubunun mədəni irs araşdırmaları: İsmayillının tarixi məkanları və turizm imkanları

 

Qahirə ŞAHBAZOVA, Dilarə RÜSTEMOVA – Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Şamahı filialı

Nəsirəddin Tusi ideyalarında təlim-tərbiyə və tədris

 

SUNUM YAPANLAR VE ÜLKELERİ

 

1                    Prof. Dr. M.Fatih KÖKSAL- Amasya Üniversitesi- TÜRKİYE

2                    Prof. Dr. Hikmet ATİK- Necmettin Erbakan Üniversitesi-TÜRKİYE

3                    Prof.Dr. Mustafa YILDIRIM- Necmettin Erbakan Üniversitesi-TÜRKİYE

4                    Doç.Dr. Ahmet ARAS- Necmettin Erbakan Üniversitesi-TÜRKİYE

5                    Dr.Öğr. Üyesi Kürşat EFE- Amasya Üniversitesi- TÜRKİYE

6                    Doç. Dr. Hicabi GÜLGEN- Uludağ Üniversitesi- TÜRKİYE

7                    Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ŞENZEYBEK- Necmettin Erbakan Üniversitesi-TÜRKİYE

8                    Dr. Öğr. Üyesi Metin HAKVERDİOĞLU- Amasya Üniversitesi- TÜRKİYE

9                    Reyhana SALİMOVA- İstanbul Üniversitesi- TÜRKİYE

10                Dr. Fariz HALİLLİ- Azərbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi- AZERBAYCAN

11                Doç. Dr. Habibe ALİYEVA- Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Milli Azerbaycan Tarih Muzesi-AZERBAYCAN

12                Romana ALBİNİ - YOCOCU- İTALYA

13                Şehla HALİLLİ- AMEA M.Fuzuli Adına Elyazmalar Enstitüsü (AZERBAYCAN)

14                Günel ALİYEVA- YOCOCU- AZERBAYCAN

15                Fərid Ağalarov- YOCOCU- AZERBAYCAN

16                Səlcuq ŞAHBAZİ- İran Aşıklar Birliği- İRAN

17                Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza MUKADDEM- Tahran İslam Dünyası Ansiklopedisi-İRAN

18                Fatma AĞACANOVA- Kafkas İrsi Tedkikat Enstitüsü-GÜRCİSTAN

19                Elnur ALİYEV- Kafkas İrsi Tedkikat Enstitüsü-GÜRCİSTAN

20                Firdousi ASKEROV- Dağıstan Devlet Azeri  Tiyatrosu- RUSYA

21                Prof. Dr. Ekrem Rufat oğlu   HÜSEYNZADE- Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nahçıvan şöbesi -AZERBAYCAN-NAHCİVAN

22                Prof. Dr. Flora Kamrankızı NAMAZOVA- Mingeçevir Devlet Üniversitesi- AZERBAYCAN

23                Dr. Elmira ABBASOVA- AMEA Arkeoloji və Etnografya Enstitüsü  Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi-AZERBAYCAN

24                Vüsal HASANOV- AMEA Arkeoloji və Etnografya Enstitüsü  Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi-AZERBAYCAN

25                Prоf.Dr. Lutviyye ASGERZADE- Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi-AZERBAYCAN

26                Prof Dr. Şikar KASIMOV- Azərbaycan Teknik  Üniversitesi - AZERBAYCAN

27                Doç. Dr. Ayten BEYLEROVA- Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nesimi adına Dilbilim Enstitüsü -AZERBAYCAN

28                Doç.Dr. Xuraman   HÜMMETOVA- Milli  İlimler Akademiyasi  Nizami  Gəncəvi Adına  Edəbiyyat Enstitüsü- AZERBAYCAN

29                Doç.Dr. İlhame GASABOVA- Azerbaycan Milli Bilim Akademisi Folklor Enstitüsü-AZERBAYCAN

30                Doç.Dr. Leman SÜLEYMANOVA- Azerbaycan Milli Bilim Akademisi Folklor Enstitüsü-AZERBAYCAN

31                Mehseti  SÜLEYMANOVA- Azerbaycan Milli Bilim Akademisi Folklor Enstitüsü-AZERBAYCAN

32                Doç. Dr. Məhbubə KURBANOVA- Bakı Devlet -AZERBAYCAN

33                Doç.Dr.Sönmez ABBASLI- Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstütüsü-AZERBAYCAN

34                Doç.Dr. Şelale Ana HÜMMETLİ- Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi-AZERBAYCAN

35                Doç. Dr. Tünzalə YUSİFOVA- Azərbaycan Devlet Pedagoji Universitesi- AZERBAYCAN

36                Dr.  Samirə Ağababa qızı ALİYEVA- AMEA M.Fuzuli Adına Elyazmalar Enstitüsü -AZERBAYCAN

37                Dr. Ayten SALİMOVA- AzMIU-AZERBAYCAN

38                Azim  MEHTİYEV- AzMIU-AZERBAYCAN

39                Dr. Bənövşə RZAYEVA- Azərbaycan Milli İlimlər Akademisi Folklor İnstitüsü- AZERBAYCAN

40                Dr. Elçin Galib oğlu İMAMALİYEV- Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü- AZERBAYCAN

41                Dr. Elmira ABBASOVA- Miras Medeni İrsin Öğrenilmesine Destek Derneği-AZERBAYCAN

42                Dr. Naile BAYRAMOVA- AMEA   A. A. Bakıhanov Adına Tarih Enstitüsü- AZERBAYCAN

43                Arzu MÜRVETOVA- MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası- AZERBAYCAN

44                Asıf SEYİDOV-Aslanbeyli Kenti Hacı Mahmud Efendi Mescidi Dinî İctiması- AZERBAYCAN

45                Aynur SEFERLİ- Bakü Devlet Üniversitesi- AZERBAYCAN

46                Ayşen ZEYNALLI- Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi –AZERBAYCAN

47                Arş. Gör. Feride MİRİŞOVA- Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü- AZERBAYCAN

48                İrada VEZİROVA- Azerbaycan İlimler Akademiyası Elyazmalar Enstitüsü- AZERBAYCAN

49                Rahile Mirzaligızı MEMMEDOVA- Mingachevir Devlet Üniversitesi- AZERBAYCAN

50                Arş. Gör. Sadiyye HANLAROVA- AMİA Elyazmalar Enstitüsü-AZERBAYCAN

51                Sahibə Sədnik qızı PAŞAYEVA- AMEA Folklor İnstitüsü-AZERBAYCAN

52                Sənubər Fəqani qızı ŞÜKÜROVA- ADPU-nun Şamaxı  Filialı Müellim-AZERBAYCAN

53                Arş. Gör. Tahira ALİYEVA- AMİA Elyazmalar Enstitüsü-AZERBAYCAN

54                Vüsalə AĞAYEVA- Bakı Slavyan Universitesi –AZERBAYCAN

55                Yeganə HÜSEYNOVA- Gence Devlet Üniversitesi- AZERBAYCAN

56                Zenfira AZİZOVA- Mingeçevir Devlet Üniversitesi-AZERBAYCAN

57                Gulnara ABBASOVA- Mingeçevir Devlet Üniversitesi-AZERBAYCAN

58                Nazile ABDULLAZADE- Azerbaycan Devlet Pedaqoji Üniversitesi- AZERBAYCAN

59                Günel MEMMEDOVA- Bakü Devlet Üniversitesi- AZERBAYCAN

60                Asad SÜLEYMANOV- AMEA Nizami Gencevi adına Milli Azerbaycan Edebiyatı Müzesi-AZERBAYCAN

61                Dr. Nazmiye YİĞİTOĞLU- Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Nizami Gencevi adına Milli Azerbaycan Edebiyatı Müzesi- AZERBAYCAN

62                Subeybat TAHİR- Bakü Mühendislik Üniversitesi- AZERBAYCAN

63                Doç. Dr. Nezaket MEMMEDLİ, AMEA Məhəmməd Füzuli Adına Əlyazmalar Enstitüsü- AZERBAYCAN

 

 

 

 

 

 

 

 

27 EKİM 2018

CUMARTESİ GÜNÜ

10.00-13.00   AMASYA  GEZİSİ

14.00- 18.00   SULUOVA’DA 100. YIL KUTLAMALARI

Ruslan Adgözəlov – Xançoban musiqi qrupu

 

Pərviz Osmanov - Xançoban musiqi qrupu

 

Dadaş Məmmədov - Xançoban musiqi qrupu

 

Cahid Mikayılov - Xançoban musiqi qrupu

 

Elsevər Rəsulov - Xançoban musiqi qrupu

 

Elməddin Qocayev - Xançoban musiqi qrupu

 

Səriyyə Pirimova - Xançoban musiqi qrupu

 

Aşık Selçuk ŞAHBAZİ-İran Aşıklar Derneği

Aşık Arif HAMİDİ-İran Aşıklar Derneği